Fine grain aromatic basmati rice variety for Punjab–Pusa Basmati 1