Fine grain aromatic basmati rice variety for Uttarakhand–Pusa Sugandh 3