Fine grain aromatic basmati rice variety for Punjab – Pusa Basmati 6 (Pusa 1401)