దక్షిణ తెలంగాణా మండలంలో అంకురందశనుండి ఈనిక దశవరకు రసాయనాలతో చీడపురుగుల నివారణ