దక్షిణ తెలంగాణా మండలంలో వరి పంటకు ఖరీఫ్ సీజన్లో పాటించవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు