తక్కువ వర్షపాత మండలంలో పూత తర్వాత దశలో రసాయనాలతో చీడపురుగుల నివారణ