తక్కువ వర్షపాత మండలంలో వరి దుబ్బుచేసే సమయంలో రసాయనాలతో చీడపురుగుల నివారణ