దక్షిణ మండలంలో పూత తర్వాత దశలో రసాయనాలతో చీడపురుగుల నివారణ