ఉత్తర తెలంగాణా మండలంలో వరి నారుపోసే సమయం, విత్తనమోతాదు