ఉత్తర కోస్తా మండలంలో వరి నారుపోసే సమయం, విత్తనమోతాదు