ఉత్తర కోస్తా మండలంలో వరి పంటకు రబీ సీజన్లో పాటించవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు