వివిధ పరిస్థితులలో ఎత్తైన గిరిజన ప్రాంత మండలానికి సిఫార్సు చేయబడిన వరి రకాలు