2) गैर खारा मिट्टी – क्षारीय मिट्टी: (सॉडिक मिट्टी) & 3) लवणीय क्षारीय मिट्टी