நடவு முறையில் பயிர் செய்யப்படும் தாழ்நில நெல் சாகுபடியில் அறுவடை