நடவு முறையில் பயிர் செய்யப்படும் தாழ்நில நெல் சாகுபடியில் வேம்பு அல்லது தார் பூசிய யூரியா பயன்படுத்துதல்