நடவு முறையில் பயிர் செய்யப்படும் தாழ்நில நெல் சாகுபடியில் சத்துகள் பற்றாக்குறை அல்லது விஷத்தன்மை