நடவு முறையில் பயிர் செய்யப்படும் தாழ்நில நெல் சாகுபடியில் சிங்க் சல்பேட் நிர்வாகம்