தண்ணீர் தேங்கிய நிலங்களில் ஈர விதையாக நேரடியாக விதைப்பு செய்யப்படும் நெல்லுக்கான உர மேலாண்மை (Manures and fertilizer application for Wet Seeded Puddled Lowland Rice)