ವಲಯ 9 (ಮಲೆನಾಡು (ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ) ಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ತಳಿಗಳು