ವಲಯ 7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ತಳಿಗಳು