Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: तेरणा ( Variety: Terana)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८९
३. कूळ - मऊ-९ मधील निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ८०-९०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा प्रदेशातील लावणी केलेला तांदूळ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies