Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: अंबिका ( Variety: Ambika)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८४
३. कूळ - मऊ-१ मधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies