Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पराग ( Variety: Parag)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव -
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९४
३. कूळ - प्रभावती x बासमती ३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.९
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १०८-११२
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - उंचावरील प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies