Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पीकेव्ही गणेश ( Variety: PKV Ganesh)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००३
३. कूळ - दया x एसकेएल ६
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.५-५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२६-१२८
७. वैशिष्ट्ये - विषाणूच्या करप्यास, करप्यास आणि गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भ (पूर्व)

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies