Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसकेएल ६ ( Variety: SKL 6)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८५
३. कूळ - नागपूर २७ x आयआर ८
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ -४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्हे

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies