Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: दारणा ( Variety: Darana)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - इगतपुरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८०
३. कूळ - कोलापी-२४८ x आयआर-८
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०-१३५
७. वैशिष्ट्ये - उंचावरील भागासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - उंच

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies