Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पालघर २ ( Variety: Palghar 2)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - पालघर
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००२
३. कूळ - आयआर-५ x झिनिया –६३
४. दाण्याचा प्रकार – आखूड बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.० ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - मध्यम कालावधी आणि बारीक दाणा
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies