Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

खर-पतवारनाशी का वर्गीकरण

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. ऐनिलिड्स, उदाहरण: बुटाच्लर, प्रेटिलैच्लर, प्रोपेनिल

2. बाइपाइरिडाइलिंस, उदाहरण: पाराकेट 

3. डाइनाइट्रो ऐनिलिन्स, उदाहरण: ब्युट्रालिन, पेंडिमेथालिन

4. ऑर्गेनोस्फोरस यौगिक, उदाहरण, ग्लाइफोसेट 

5. फेनॉक्सीएसीटिक अम्ल, उदाहरण 2,4,D, फेनोप्रोप, MCPA, 2.4.5.T

6. थायोकार्बामेट्स, उदाहरण- मोलिवेट, थायोबेन्कार्ब 

7. ट्रायजिम्स, उदाहरण: साइमेट्रिन, डायमेथेमीट्रिन 

8. सल्फोनील्युरीयाज, उदाहरण- बेन्सल्फ्युरॉन 

9. पॉलीसाइक्लिक अल्कैल्नोइक अम्ल, उदाहरण: फेनोक्सेप्रोप 

10. अन्य खर-पतवार नाशी, उदाहरण- ब्युटायन, क्लोमीथॉक्सीनिल, सिन्मीथाइलिन, ऑक्साडायरियोन, पिपरफोस, क्विंक्लोरैक

 

File Courtesy: 
चावल में खर-पतवार प्रबंधन, DRR ट्रैनिंग मैनुअल
Related Terms: FISWeed Management
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies