Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

11
Aug

प्रकार: आविष्कार ( Variety: Avishkar)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष -
३. कूळ -
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ८२
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश – मराठवाड्यातील लावणी केलेल्या तांदुळाचे प्रदेश
11
Aug

प्रकार: तेरणा ( Variety: Terana)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८९
३. कूळ - मऊ-९ मधील निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ८०-९०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा प्रदेशातील लावणी केलेला तांदूळ
11
Aug

प्रकार: अंबिका ( Variety: Ambika)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८४
३. कूळ - मऊ-१ मधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा
11
Aug

प्रकार: पराग ( Variety: Parag)

१. संशोधन केंद्राचे नाव -
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९४
३. कूळ - प्रभावती x बासमती ३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.९
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १०८-११२
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - उंचावरील प्रदेश
11
Aug

प्रकार: प्रभावती ( Variety: Prabhavati)

१. नाव संशोधन केंद्राचे - परभणी
२. वर्ष जारी केल्याचे - १९८४
३. कूळ - आंबेमोहोर म्युटण्टमधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.०-३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा
१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - २००७
३. कूळ - एसवायई ३५-५ X बीएमटी ३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०
७. वैशिष्ट्ये – उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी, सुगंधी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ
१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - १९९८
३. कूळ - एचएमटी सोनामधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.०- ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ
१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - २००३
३. कूळ - इंद्रायणी x एसवायई ३-४३-५७
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ
11
Aug

प्रकार: एसवायई २००१ ( Variety: SYE 2001)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००२
३. कूळ - एसवायई ७५ / आयआर ५२
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ - ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५ –१३७
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या करप्यास मध्यम सहनशील, गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
11
Aug

प्रकार: एसवायई ७५ ( Variety: SYE 75)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८५
३. कूळ - टी (एन) १ x डब्ल्यूएल ११२
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ -४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३६-१४०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील पाणथळ भागांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies