Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

18
Aug

Scented Varieties for Maharashtra

1. Pusa Basmati 1, Kasturi,Bhogavati, Indrayani, Karjat 3, Pawana, PKV Khamang, PKV Makarand, Prabhavati, SKL 7, SYE -ER 1
18
Aug

Varieties for Saline Ecosystem in Maharashtra

Varieties for Saline Ecosystems in Maharashtra

CSR-10,
CSR-13,
CSR-27*,
CST 7-1,
Bhuthnath,
Panvel 1,
Panvel 2,
Panvel 3
18
Aug

Varieties for Saline Ecosystem in Maharashtra

Varieties for Saline Ecosystems in Maharashtra

CSR-10,
CSR-13,
CSR-27*,
CST 7-1,
Bhuthnath,
Panvel 1,
Panvel 2,
Panvel 3
18
Aug

Rice Varieties for Rainfed Shallow Ecosystem in Maharashtra

1. IET 15358, Mahamaya, Improved Samba Mahsuri, IGP 1-37, Karjat 7, Ratnagiri 2, Sindewahi 75, SKL 8, SYE 5
18
Aug

Varieties for Rainfed Upland Ecosystem in Maharashtra

1. Rasi, CR Dhan 40, Improved Ambemohar, Parag 401, Parbhani Avishkar, Tuljapur 1 (T)
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies