Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

Popular Varieties

Popular Varieties
11
Aug

प्रकार: अंबिका ( Variety: Ambika)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८४
३. कूळ - मऊ-१ मधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: पराग ( Variety: Parag)

१. संशोधन केंद्राचे नाव -
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९४
३. कूळ - प्रभावती x बासमती ३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.९
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १०८-११२
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - उंचावरील प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: प्रभावती ( Variety: Prabhavati)

१. नाव संशोधन केंद्राचे - परभणी
२. वर्ष जारी केल्याचे - १९८४
३. कूळ - आंबेमोहोर म्युटण्टमधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.०-३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: पीकेव्ही खमंग ( Variety: PKV Khamang)

१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - २००७
३. कूळ - एसवायई ३५-५ X बीएमटी ३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०
७. वैशिष्ट्ये – उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी, सुगंधी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: पीकेव्ही एचएमटी ( Variety: PKV HMT)

१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - १९९८
३. कूळ - एचएमटी सोनामधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.०- ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: पीकेव्ही मकरंद ( PKV Makrand)

१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - २००३
३. कूळ - इंद्रायणी x एसवायई ३-४३-५७
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसवायई २००१ ( Variety: SYE 2001)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००२
३. कूळ - एसवायई ७५ / आयआर ५२
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ - ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५ –१३७
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या करप्यास मध्यम सहनशील, गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसवायई ७५ ( Variety: SYE 75)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८५
३. कूळ - टी (एन) १ x डब्ल्यूएल ११२
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ -४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३६-१४०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील पाणथळ भागांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसवायई ५ ( Variety: SYE 5)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९६
३. कूळ - एसवायई ७५ x आयआर २८,
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५५.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४२-१५४
७. वैशिष्ट्ये -
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसवायई ४ ( Variety: SYE 4)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९६
३. कूळ - आयआर ८ x डब्ल्यूएल ११२,
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - जीवाणूंच्या करप्यास आणि करप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसवायई १ ( Variety: SYE 1)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८७
३. कूळ - सोना x एसवायई ४४-३
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: पीकेव्ही गणेश ( Variety: PKV Ganesh)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००३
३. कूळ - दया x एसकेएल ६
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.५-५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२६-१२८
७. वैशिष्ट्ये - विषाणूच्या करप्यास, करप्यास आणि गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भ (पूर्व)

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसकेएल ८ ( Variety: SKL 8)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - २०००
३. कूळ - इश्वरकोरा / आरपीडब्ल्यू ६-१७
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४० - १४५
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या करप्यास मध्यम सहनशील, गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसकेएल ७ ( Variety: SKL 7)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८८
३. कूळ - टी (एन)-१x बासमती-३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०
७. वैशिष्ट्ये -
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसकेएल ६ ( Variety: SKL 6)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८५
३. कूळ - नागपूर २७ x आयआर ८
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ -४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्हे

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: एसीके ५ ( Variety: ACK 5)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कोल्हापूर कृषी महाविद्यालय
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८२
३. कूळ - डी ६-२-२ x आयआर ८,
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ ६
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११०-११५
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास जरासा सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - तांदूळ पिकविणा-या राज्यांसाठी योग्य

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: दारणा ( Variety: Darana)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - इगतपुरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८०
३. कूळ - कोलापी-२४८ x आयआर-८
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०-१३५
७. वैशिष्ट्ये - उंचावरील भागासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - उंच

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: भोगावती ( Variety: Bhogawati)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - राधानगरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००४
३. कूळ - आरपीएसपी-३२८ (सुरुवात)
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०-१३८
७. वैशिष्ट्ये - सुगंधी, उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील,
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: फुले राधा ( Variety: Phule Radha)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - राधानगरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००४
३. कूळ - टी(एन)-१ x कोलंबा-५४०
४. दाण्याचा प्रकार – लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११०-११५
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
11
Aug

प्रकार: आरडीएन-१८५-२ ( Variety: RDN-185-2)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - राधानगरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९७१
३. कूळ - हळवी साळ-१७ x टी(एन)-१
४. दाण्याचा प्रकार – लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.०- ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२०-१२५
७. वैशिष्ट्ये - कोरडा तांदूळ
८. सुचविलेला प्रदेश - पश्चिम महाराष्ट्र

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Syndicate content
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies